Conwy – Sir flaengar sy’n creu cyfleoedd

Porth E-Ddysgu

 Croeso i borth e-ddysgu Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  

Un o’n gwerthoedd craidd yw sicrhau fod pawb yn ein cymuned yn ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel. 

Fel aelod o staff CBS Conwy, mae gofyn i chi gwblhau’r Modiwlau E-ddysgu Hanfodol i sicrhau bod gennych chi’r wybodaeth sydd ei hangen i’n helpu i gyflawni hyn:

  

Manylion Mewngofnodi 

Enw Defnyddiwr: Rhif Cyflog CBS Conwy

Cyfrinair: welcome1%

 Pan fyddwch wedi cyrraedd y safle E-ddysgu byddwch yn cael neges yn gofyn i chi newid eich cyfrinair i un mwy diogel. Fodd bynnag i’w gadw’n syml, aildeipiwch eich cyfrinair yn Welcome1% (Defnyddio Cyfalaf W). Bydd yn hyn yn sicrhau y gallwn eich cefnogi gydag unrhyw broblemau mewngofnodi.

Rhif Cofrestru: Conw105%

 

Modiwlau Gorfodol 

Fel rhan o’u hyfforddiant cynefino hanfodol, mae’n rhaid i holl staff gwblhau’r modiwlau yma, gan gynnwys staff newydd

Trais yn erbyn Merched, Cam-drin domestig a Thrais Rhywiol 

Diogelu Plant ac Oedolion sydd mewn Perygl 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018 

Caethwasiaeth Fodern

 

Mae hefyd yn ofyniad gorfodol i’r aelodau staff hynny sy’n prosesu taliadau cerdyn ar ran CBS Conwy gwblhau’r modiwl canlynol:

 

Safonau Diogelwch Data’r Diwydiant Cardiau Talu SDD(DCT) 

 

  Modiwlau Ychwanegol 

 Efallai y byddwch hefyd yn dymuno cwblhau’r modiwlau isod fel rhan o'ch datblygiad personol

  Ymwybyddiaeth Byddardod 

Rhannu Pryderon

Atal a Rheoli Haint Ymwybyddiaeth Sylfaenol

  

Defnyddiwch y botymau isod i lywio’r drwy’r safle i agor modiwlau e-ddysgu eraill ac i ddarllen gwybodaeth.

Beth yw E-Ddysgu? Cymorth

 

Rheolwyr Gofal Cwsmer a Sgiliau Proffesiynol Llesiant

 

Iechyd a Diogelwch Yr Iaith Gymraeg Datblygiad Aelodau

 

 

Yma cewch fynediad at Gwestiynau Cyffredin, canllawiau a manylion cyswllt ar gyfer derbyn cymorth a chefnogaeth gydag unrhyw agwedd ar E-Ddysgu neu’r Porth E-Ddysgu.

This page is available in English through the below link.

Help

 

Os yw E-Ddysgu yn newydd i chi, neu eich bod eisiau gwybod mwy am gefndir E-Ddysgu neu eisiau rhoi cynnig ar fodiwl byr cyn cychwyn ar un o’r modiwlau llawn sydd ar gael, yna bydd yr adran hon yn ddefnyddiol i chi.

This page is available in English through the below link.

What is E-Learning?