Nod y modiwl hwn yw rhoi crynodeb o gyfrifoldebau rheoli o ran deddfau iechyd a diogelwch, a'r polisïau sy'n effeithio arnoch chi a'ch tîm.

Mae’r rhan fwyaf o weithwyr y sector cyhoeddus yn gweithio mewn swyddfa, felly byddwn yn canolbwyntio ar yr amgylchedd hwnnw yn ystod y modiwl. Os oes rheolau arbennig ar gyfer arferion iechyd a diogelwch da yn eich man gwaith chi, dylech chi a'ch tîm gael hyfforddiant ychwanegol.

_________________________________________________________________________________

This module is designed to give you an overview of management responsibilities with respect to health and safety laws and policies that affect you and your team.

The majority of public sector employees work in an office setting, so we will focus on this environment during the module. If you work in an environment where special rules apply to good health and safety practice, additional training should be provided to you and your team.

 

 

Ymddeol yw un o'r newidiadau mwyaf sylweddol y byddwn yn ei wynebu yn ystod ein hoes ac eto mae llawer ohonom yn treulio llai o amser yn cynllunio ar ei gyfer na phe byddem pe buaswn yn cynllunio gwyliau!

Diben y wybodaeth yn y modiwl hwn yw eich annog i ystyried ystod o feysydd fydd yn eich helpu i reoli eich bywyd a mwynhau'r blynyddoedd i ddod.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Retirement is one of the most significant changes we will experience in our lifetime and yet many of us spend less time planning for it than we would in planning a holiday!

The information in this module is to prompt you into considering a range of areas that will help you to be in control of your life and enjoy the years ahead.

Pwrpas y modiwl hwn yw rhoi trosolwg i chi o ymwybyddiaeth o straen yn y gwaith. Mae’r modiwl yn egluro beth yw straen, a sut mae’n cael ei fynegi yn gorfforol ac yn feddyliol.

__________________________________________________________________________________

This module is designed to give you an overview of stress awareness at work. The module explains what stress is and how it is expressed physically and psychologically. 

Pwrpas y modiwl e-ddysgu hyn yw eich helpu gyda’r canlynol:

 • Gwybod am hanes a datblygiad y Ddeddf
 • Bod yn ymwybodol o rannau a nodweddion y Ddeddf
 • Gwerthfawrogi gwahaniaethau allweddol ym mhwyslais y dyfodol ar wella canlyniadau llesiant drwy ofal a chefnogaeth
 • Gwybod yr amserlen ar gyfer rhoi’r Ddeddf ar waith
 • Dechrau adnabod y newidiadau mewn arferion
 • Dechrau adnabod anghenion hyfforddi ychwanegol

Fe ddylai’r modiwl gymryd oddeutu 40 munud i’w gwblhau.

____________________________________________________________________________________

The purpose of this e-learning is to help you:

 • Know about the history and development of the Act
 • Be aware of the parts and features of the Act
 • Appreciate key differences in the future emphasis of improved well-being outcomes through care and support
 • Know the timetable for implementation
 • Begin to identify changes to practice
 • Begin to identify further training needs

It should take you around 40 minutes to complete this module.

Mae’r modiwl hwn yn dweud popeth yr ydych angen ei wybod ynglŷn â Deddf 2015, beth ydyw, sut y bydd yn gweithio, ein cyfrifoldebau a sut y gallwn weithio gyda’n gilydd er mwyn cael lle gwell i genedlaethau’r dyfodol i fyw ac i ffynnu yng Nghymru.

_________________________________________________________________________________________

This module tells you everything you need to know about the 2015 Act, what it is, how it's going to work, our responsibilities and how we can work together to achieve a better place for future generations to live and prosper in Wales.