Bydd y modiwl hwn yn edrych ar y modelau amrywiol sydd ar gael i lywodraeth leol, yn ogystal ag archwilio ambell i achos go iawn lle maent wedi cael eu defnyddio'n llwyddiannus.

_______________________________________________________________________________

This module will look at the various models that are available to local government as well as examining some real life cases where they have been used successfully.

Mae’r modiwl hwn yn gyflwyniad i newid sefydliadol a pham mae angen ei reoli. Bydd yn cymryd tua 30 munud i chi ei gwblhau.

_______________________________________________________________________________

This module is an introduction to organisational change and why it needs to be managed. It will take you approximately 30 minutes to complete.

Mae’r modiwl hwn yn archwilio sut mae pobl yn ymateb i newid, ac mae’n cyflwyno pedair rôl newid allweddol. Bydd yn cymryd tua 45 munud i’w gwblhau.

________________________________________________________________________________

This module explores how people respond to change and introduces four key change roles. It will take you approximately 45 minutes to complete.

Mae Cadernid Personol yn gallu chwarae rôl allweddol o ran sut rydyn ni’n rheoli sefyllfaoedd anodd a llawn straen, ac mae’n helpu unigolion i wella eu perfformiad yn y gweithle ynghyd â chael effaith ar eu hiechyd a’u lles.

 

Mae’r modiwl hwn wedi ei ddylunio i’ch helpu i ddeall a meddwl am eich cadernid chi, a sut mae modd ei wella.

________________________________________________________________________________

Personal Resilience can play a key role in how we manage stressful and difficult situations and will help individuals to improve their performance in the workplace as well as having an impact on their health and well-being.

 

This module is designed to help you understand and think about your own resilience and how it can be improved upon.