Bydd y modiwl hwn yn  amlinellu gofynion y Ddeddf Diogelu Data ac yn egluro beth mae'n rhaid i chi a'ch busnes ei wneud er mwyn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth.

______________________________________________________________________________________

This module will outline the requirements of the Data Protection Act, and explain what you and your business need to do to comply with the legislation.

Mae Marchnata Uniongyrchol yn ddull pwerus o hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau, ac o greu cysylltiadau. Yn y modiwl hwn byddwn yn edrych ar y rheolau a’r rheoliadau sy’n ei reoli,  a’r arferion y dylech eu dilyn er mwyn parchu hawliau preifatrwydd y cyhoedd.

Dylech anelu at dreulio tua 30 munud yn cwblhau'r modiwl.

________________________________________________________________________________________

Direct Marketing is a powerful way of promoting products and services, and generating leads.  In this module we’ll look at the rules and regulations that govern it, and good practice you should follow to respect the public’s privacy rights.

You should aim to spend around 30 minutes completing the module.

Yn y modiwl hwn byddwch chi:

 • Ystyriwch yr hyn y mae RhG yn ei olygu a'r cyfrifoldebau y mae'n eu rhoi ar sefydliadau
 • Ystyriwch sut y mae RhG yn effeithio arnoch chi a'ch sefydliad
 • Ystyried y rolau sy'n cael eu heffeithio gan RhG a sut y dylent reoli eu

Dylech anelu at dreulio tua 45-60 munud yn cwblhau'r modiwl.

_________________________________________________________________________________________

In this module you will:

 • Look at what FOI means and the responsibilities it imposes on organisations
 • Look at how FOI affects your organisation
 • Look at the roles affected by FOI and how they should manage their responsibilities

You should aim to spend around 45-60 minutes completing the module.

Bydd y modiwl hwn yn rhoi canllawiau cynhwysfawr i chi ynghylch pam fod gwybodaeth mor bwysig, y risgiau sy’n gysylltiedig â’i diogelwch, a beth allwch ei wneud i'w gwarchod.

Dylai gymryd 10-15 munud i gwblhau pob adran.

_________________________________________________________________________________________

This module will provide you with a comprehensive guide to why information is so important, the risks to its safety, and what you can do to protect it.

 Each section should take 10-15 minutes to complete.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hyfforddi hwn, byddwch yn gallu:

 • Disgrifio pam ei bod yn bwysig rhannu gwybodaeth.
 • Disgrifio'r prosesau ar gyfer rhannu gwybodaeth yn gyfreithlon.
 • Egluro sut gall Protocolau Rhannu Gwybodaeth eich helpu i rannu gwybodaeth.

_________________________________________________________________________________

After completing this training course, you will be able to:

 • Describe why information sharing is important.
 • Define the processes for lawful information sharing.
 • Explain how Information Sharing Protocols can support you with information sharing.