Mae’r modiwl hwn wedi ei ddylunio i’ch cyflwyno chi i lywodraeth leol, gan gyfeirio’n benodol at Gymru, gan gynnwys y berthynas rhwng cynghorwyr, swyddogion, a’r gwahanol fathau o lywodraeth.

Dylech anelu at dreulio tua 50 munud yn cwblhau'r modiwl.

__________________________________________________________________________________________

This module is designed to introduce you to local government, with specific reference to Wales, including the relationship between councillors, officers, and the different types of government. 

You should aim to spend around 50 minutes completing the module.