Croeso i'r modiwl e-ddysgu cryno hwn ar Ddirprwyo, un ymysg y gyfres o fodiwlau Rheoli Deg Munud.

 Mae'r modiwl wedi'i gynllunio i godi ymwybyddiaeth o'r offer a'r adnoddau y gallwch eu defnyddio i wella eich sgiliau rheoli pobl.

__________________________________________________________________________________________

Welcome to this bite-sized, e-learning module on Delegation.

The module has been designed to raise awareness of the tools and techniques you can use to enhance your people management skills.

Mae’r modiwl hwn yn archwilio beth sydd wrth wraidd bod yn oruchwyliwr, ac yn cynnig rhywfaint o ddulliau cyflym ar gyfer cyflawni rhagoriaeth.

Ar ôl cwblhau’r modiwl hwn, byddwch yn gallu gwneud eich tîm yn rhan o bethau o’r dechrau, gosod nodau heriol i’ch tîm, cefnogi a chymell y tîm, ac adolygu ei effeithiolrwydd.

___________________________________________________________________________________________

This module examines what it means to be a supervisor and offers some fast-track methods for achieving excellence.

After completing this module you will be able to involve your team right from the start, set challenging goals for your team, support and motivate your team and review the effectiveness of your team.

Mae’r modiwl hwn wedi ei anelu at unrhyw un sydd am arwain tîm yn effeithiol. Bydd yn eich helpu i adnabod hanfodion gwaith tîm da, a fydd yn ei dro yn eich caniatáu i wella perfformiad eich tîm.

_________________________________________________________________________________

This module is aimed at anyone who needs to effectively lead a team. It will enable you to identify the basics of good teamwork, which in turn will allow you to improve your team's performance.

Mae’r angen am hyfforddiant yn rhan o fywydau gwaith y rhan fwyaf o bobl. Efallai ei fod yn digwydd mewn ystafell ddosbarth, dros y we neu yn y swydd. Efallai ei fod yn rhan orfodol o gynllun datblygiad proffesiynol. Mae amrywiaeth eang o anghenion hyfforddi.

Mae’r modiwl hwn ar gyfer rheolwyr sydd â phrin dim cefndir hyfforddi, os o gwbl, ond sydd bellach yn gyfrifol am hyfforddiant pobl eraill. Mae’n rhoi golwg gyffredinol o’r prif faterion, y broses sylfaenol a’r dulliau darparu cyffredin.

Rydyn ni hefyd yn edrych ar yr hyn a allai fod disgwyl i reolwyr ei wneud o ran monitro, gwerthuso a chadw cofnodion.

___________________________________________________________________________________

The need for training is a part of most people's work lives. It might be classroom-based, e-learning or on-the-job. It might be mandatory or part of a professional development plan. There's a wide range of training needs.

This module is for managers with little or no training background but who find themselves responsible for the training of others. It gives an overview of the main issues, the basic process and the common delivery methods.

We also look at what may be expected of managers in terms of monitoring, evaluation and record keeping.