Mae’r modiwl hwn yn edrych ar sut gallwch chi ysgrifennu cofnodion da ar gyfer eich cyfarfodydd, a hynny mewn arddull hawdd ei darllen. Mae hefyd yn disgrifio’r berthynas rhwng agendâu a chofnodion, ac yn dangos fformatau a thempledi priodol.

________________________________________________________________________________

This module looks at how you can write good minutes for your meetings in an easy to read style, describing how agendas and minutes are related and demonstrating appropriate formats and templates.

Mae gallu ysgrifennu'n effeithiol yn arbed amser, ymdrech a rhwystredigaeth.

Yn y modiwl hwn byddwch yn dysgu sut mae datblygu eich sgiliau ysgrifennu a sut mae ysgrifennu’n effeithiol.

__________________________________________________________________________________

Being able to write effectively saves time, effort and frustration.

In this module, you will learn how to develop your writing skills and write effectively.

Ar ôl cwblhau’r modiwl, byddwch yn:

 • Deall ystyr Deallusrwydd Emosiynol (DE)
 • Deall sut gall DE gynyddu eich hunanymwybyddiaeth emosiynol
 • Deall sut gall DE eich helpu i weithio gyda phobl eraill
 • Gwerthfawrogi sut y gallwch ddefnyddio DE i wella perthnasau yn y tîm a’i berfformiad
 • Meddu ar restr wirio o beth rydych chi am ei wneud yn wahanol yn eich gwaith a’ch bywyd bob dydd er mwyn i chi elwa ar DE

Dylech dreulio oddeutu 40 munud yn cwblhau’r modiwl hwn.

__________________________________________________________________________________

By the end of the module you will:

 • Know what is meant by Emotional Intelligence (EI)
 • Understand how EI can increase your emotional self-awareness
 • Understand how EI can help you work with others
 • Appreciate how you can use EI to bring improvements in team relationships and performance
 • Have a checklist of what you intend to do differently in your work and daily life to benefit from EI

 You should aim to spend around 40 minutes completing this module.

Mae’r modiwl hwn yn egluro beth mae adborth yn ei olygu ac mae’n amlinellu pam mae adborth yn bwysig, mewn bywyd bob dydd ac ym myd gwaith.

Gallwch chi ddysgu sut mae ceisio, cael a defnyddio adborth i wella eich perfformiad gwaith. Gallwch hefyd ddysgu am y sgiliau sydd eu hangen wrth roi adborth i bobl eraill.

_____________________________________________________________________________________

This module explains the meaning of the term feedback and outlines why feedback is important, both in everyday life and in the world of work.

You can find out how to seek, receive and use feedback to improve your work performance. You can also learn about the skills needed in giving feedback to others.

 

Erbyn diwedd y cwrs byr hwn, byddwch yn gallu:

 • Pennu’r angen i gydbwyso pwysigrwydd a brys yn eich llwyth gwaith
 • Bod yn fwy hyderus wrth flaenoriaethau a threfnu eich llwyth gwaith
 • Adnabod ymddygiadau gwaith cynhyrchiol a diffrwyth
 • Adnabod eich arddull personol wrth reoli gwahanol ymyriadau - papur, pobl a negeseuon e-bost
 • Hybu arferion gwaith i reoli amser yn effeithiol, a’u manteision i’ch sefydliad chi

_________________________________________________________________________________

By the end of this short course you will be able to:

 • Determine the need to balance both urgency and importance in your workload
 • Prioritise and organise your workload more confidently
 • Recognise productive and unproductive work behaviours
 • Identify your own personal style when managing different interruptions - paper, people and e-mails
 • Positively promote good time management working practices and their benefit to your personal organisation

Bydd y modiwl hwn yn rhoi arweiniad i chi ynglŷn â phryd mae’n addas i drefnu cyfarfod, pwy ddylai gael gwahoddiad, gwaith paratoi i’r rheini a fydd yn bresennol, rheoli cyfarfod a phenderfynu beth fydd canlyniadau cyfarfod llwyddiannus.

________________________________________________________________________________

This module will guide you through when it is appropriate to organise a meeting, who should be invited, preparation for the attendees, controlling a meeting and determining the outcomes of a successful meeting.

Mae meddwl am gyflwyno o flaen pobl yn codi ofn ar y rhan fwyaf o bobl. Os yw hyn yn canu cloch, peidiwch â phoeni! Mae modd i chi ddatblygu sgiliau cyflwyno da.

Mae’r modiwl hwn yn rhoi’r holl wybodaeth i chi er mwyn dysgu’r grefft - o adnabod y math o gyflwyniad sydd angen i chi ei wneud, i drechu nerfau munud olaf a delio â phroblemau annisgwyl.

________________________________________________________________________________

Most of us find the thought of giving a presentation rather nerve-wracking. If this describes you then don't worry! You can develop good presentation skills.

This module tells you everything you need to know in order to get it right - from recognising the type of presentation you need to deliver through to combating last minute nerves and dealing with unexpected hitches.

Ar ôl cwblhau’r modiwl hwn, byddwch yn gallu esbonio beth yn union yw hunan ddatblygiad, asesu eich anghenion o ran datblygu eich gyrfa, creu eich cynllun datblygu gyrfa eich hun, rhoi eich cynllun datblygu gyrfa ar waith ac adolygu cynnydd eich cynllun datblygu gyrfa.

_________________________________________________________________________________

After completing this module you will be able to explain what self-development is, assess your career development needs, formulate your career development plan, put your career development plan into action and review the progress of your career development plan.

 

Mae’r modiwl hwn yn gyflwyniad sydyn i e-ddysgu, gan gynnwys y sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn e-ddysgwr llwyddiannus, a buddion hynny.

__________________________________________________________________________________

This module is a quick introduction to e-learning including the benefits and skills needed to become a successful e-learner