Rydym wedi llunio’r rhaglen hon i raddedigion er mwyn eich cefnogi a’ch ymestyn. Bydd cyfle i chi gynyddu eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch profiad, gan wella eich effeithiolrwydd, eich hyder a’ch gwytnwch personol hefyd. Byddwn yn eich helpu i fanteisio ar eich cryfderau a byddwch yn eu defnyddio i gryfhau’r gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

 

Bydd yr agwedd newydd ‘Cymru gyfan’ yn gyfle unigryw i chi weithio ar draws ffiniau sefydliadau. Fel rhan o’r rhaglen beilot, hoffem i chi gwblhau’r “pasbort hyfforddiant gorfodol”. Mae hyn yn cynnwys cyfres o fodiwlau e-ddysgu sy’n berthnasol i wasanaethau cyhoeddus Cymru.  

 

Yr allwedd cofrestru unigryw ar gyfer cael mynediad i’r cwrs yw WGGrad2018! (cofiwch ei fod yn gwahaniaethu rhwng llythrennau bach a mawr)

 A fyddai modd i chi gwblhau’r modiwlau erbyn 3 Medi 2018 er mwyn i chi fod wedi cwblhau’r “pasbort” i’ch cefnogi chi yn eich rôl newydd fel un o Raddedigion y Rhaglen Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

We have specifically designed this graduate programme to support and stretch you. You will increase your knowledge, skills and experience while also improving your personal effectiveness, confidence and resilience. We will help you play to your strengths and you will use them to strengthen the public service in Wales.

 

This new ‘All Wales’ approach will also give you the rare opportunity to work across organisational boundaries.  As part of this pilot programme we would like you to complete the “mandatory training passport”.  This includes a series of e-learning modules that apply to the Welsh public service. 

 

The unique enrolment key for access to the courses is WGGrad2018!   (please note this is case sensitive)

 

Please can you complete the modules by 3 September 2018 so that you have completed the “passport” to support you in your new role as a Public Service Graduate.