If you have already undertaken safeguarding training, this module will support your learning.

Effective safeguarding involves many different agencies. To work well it is everyone’s business.   

Os ydych chi eisoes wedi cael hyfforddiant diogelu, bydd y modiwl hwn yn cefnogi eich dysgu.

Mae diogelu effeithiol yn cynnwys llawer o asiantaethau gwahanol. Er mwyn gweithio'n llwyddiannus mae'n fater i bawb.   

The Welsh Government elearning on violence against women, domestic abuse and sexual violence answers three fundamental questions that all professionals working within the Welsh Public Service should be able to answer; what is violence against women, domestic abuse and sexual violence? What does it look like and what can be done to help someone experiencing these types of abuse?

 Completion of this elearning satisfies the requirements of group 1 of the National Training Framework on violence against women, domestic abuse and sexual violence.  This should be renewed every 3 years.

Mae adnodd e-ddysgu Llywodraeth Cymru ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ateb tri chwestiwn sylfaenol y dylai pob gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio o fewn Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru allu eu hateb; beth yw trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol? Sut mae’n edrych, a beth yw’r camau posib ar gyfer helpu rhywun sy’n dioddef y mathau hyn o drais?


Mae cwblhau’r e-ddysgu hwn yn bodloni gofynion grŵp 1 y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.