This module contains a basic introduction to food and drink hygiene. Topics include cross contamination, storage and cleaning.
Some food handlers may require a food hygiene certificate or more advanced training. Please check with your line manager.

Nod y modiwl hwn yw: 

•   Cynyddu eich ymwybyddiaeth o sut gall alcohol effeithio ar eich iechyd – yn y tymor byr a'r tymor hir

•   Eich helpu i weld sawl uned o alcohol sydd mewn rhai diodydd

•   Rhoi gwybod ichi am y gwasanaethau cymorth sydd ar gael

•   Gweld faint rydych yn ei yfed mewn wythnos o gymharu â'r lefel a argymhellir

The content of this module is intended to:

•   Increase your awareness around how alcohol can affect your health – short and long term

•   Help you to identify how many units of alcohol are in certain drinks

•   Inform you of support services available

•   Work out for yourself how much you drink in a week compared to the recommended level

Bwriad cynnwys y modiwl hwn yw:

•Cynyddu eich ymwybyddiaeth ynghylch iechyd meddwl

•Eich helpu i adnabod arwyddion a symptomau iechyd meddwl positif a negyddol

•Eich hysbysu ynghylch gwasanaethau cymorth gan gynnwys Iechyd Galwedigaethol

•Cyflwyno gwefannau cymorth a all roi rhagor o wybodaeth i chi

I Reolwyr

•Eich cynorthwyo i reoli problemau iechyd meddwl o fewn yr Awdurdod

•Eich galluogi i gyflwyno trefniadau monitro priodol ac i ymyrryd yn gynnar pan fo angen

•Darparu offer a thechnegau ymarferol i gefnogi gweithwyr a allai fod yn wynebu anawsterau iechyd meddwl

Nodwch fod cynnwys gweledol/fideo yn rhan o’r modiwl hwn felly efallai y bydd arnoch angen clustffonau neu seinyddion i allu gwrando.

The content of this module is intended to:

•Increase your awareness around the subject of mental health

•Help you to identify signs & symptoms of positive and negative mental health

•Inform you of support services including Occupational Health

•Provide you with support websites for further information

For Managers

•Assist you in the management of mental health problems within the Authority

•Enable you to put in place appropriate monitoring and early intervention where required

•Provide practical tools and techniques to support employees who may be experiencing a mental health difficulty

Please note that there is visual / audio content included in the module so you may require headphones or speakers to listen fully.

This module aims to ensure that drivers fully understand the contents of the handbook.

The objectives are to provide drivers with clear guidelines on their responsibilities as a vocational driver when on authority business.

Please click on the continue button below.

Mae'r modiwl hwn yn ceisio sicrhau bod gyrwyr yn deall cynnwys y llawlyfr yn llawn.

 

Yr amcanion yw rhoi canllawiau clir i yrwyr ynghylch eu cyfrifoldebau fel gyrwyr galwedigaethol pan fyddant ar fusnes yr Awdurdod.

 

Cliciwch ar y botwm 'parhau' isod.