Academi Llywodraeth Leol Cymru Gyfan

 

All Wales Academy for Local Government

Mae’r Academi yn safle e-ddysgu,  22 awdurdod lleol gyda mynediad 24/7 i staff llywodraeth leol, llywodraethwyr ysgol a chynghorwyr, ynghyd â Gwasanaeth Cyngor Ariannol Gwent. Mae’n rhad ac am ddim i unigolion ei ddefnyddio.  Mae’n brosiect sy’n dwyn ynghyd y 22 awdurdod lleol yng Nghymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA), TUC Cymru ac undebau llafur cysylltiedig dan arweiniad.

 

The All Wales Academy is the national e learning site to all 22 local authorities with 24/7 access to local government staff, school governors and councillors, as well as Gwent Money Advice Service.  It is free for individuals to use.  The All Wales Academy is a project bringing together the 22 local authorities in Wales, the Welsh Local Government Association (WLGA), Wales Trade Union Congress (Wales TUC) and associated trade unions.

Rhaglenni e-ddysgu Cymru Gyfan ar gyfer Llywodraeth Leol
 
All Wales e-learning Programmes for Local Government
 Mae Academi Cymru Gyfan wedi datblygu set o Raglen Genedlaethol i'w defnyddio ledled Cymru. Gellir cael mynediad at y rhain trwy glicio ar 'Rwy'n Gweithiwr / Rwyf yn Gynghorydd' / 'Rwyf yn Gynghorydd Llywodraethwr Ysgol' / 'Adolygiad Diogelu'.  

The All Wales Academy has developed a set of National Programme for the use across Wales. These  can be accessed by clicking on the ‘I am an Employee’ / ‘I am a Councillor’ / ‘I am a School Governor’ / ‘Safeguarding Review Project’ 

 

Safeguarding review project

 

Video GuidesInteractive guides on navigating the Learning@Wales site are available here (New animated guides now available)

key Enrolment Keys