Erbyn diwedd yr adran hon, byddwch yn gallu:

  •  Esbonio beth yw Rhyddid Gwybodaeth
  • Esbonio'r rheswm dros gyflwyno RhG
  • Disgrifio effaith RhG ar awdurdodau lleol a'r cyhoedd

____________________________________________________________________________________________________________

By the end of this section, you will be able to:

  •  Explain what Freedom of Information is
  • Explain why FOI was introduced
  • Describe the impact of FOI on local authorities and the public