Mae adnodd e-ddysgu Llywodraeth Cymru ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ateb tri chwestiwn sylfaenol y dylai pob gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio o fewn Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru allu eu hateb; beth yw trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol? Sut mae’n edrych, a beth yw’r camau posib ar gyfer helpu rhywun sy’n dioddef y mathau hyn o drais?

Mae cwblhau’r e-ddysgu hwn yn bodloni gofynion grŵp 1 y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

 

Gallai defnyddio’r pecyn e-ddysgu hwn beri gofid i rai pobl neu gael effaith ‘sbarduno’ arnynt. Gallwch roi’r gorau i edrych ar y pecyn ar unrhyw adeg trwy glicio ar y triongl coch, sy’n cael ei ddangos ar ochr chwith isaf eich sgrin.

Os hoffech gael unrhyw gymorth, os ydych yn tybio efallai bydd angen rhywfaint o help arnoch, neu os hoffech siarad â rhywun, siaradwch â’ch rheolwr llinell neu ffoniwch linell gymorth Byw Heb Ofn. Gallwch ffonio am ddim, 24 awr y dydd, bob dydd. Y rhif yw 0808 80 10 800.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

The Welsh Government elearning on violence against women, domestic abuse and sexual violence answers three fundamental questions that all professionals working within the Welsh Public Service should be able to answer; what is violence against women, domestic abuse and sexual violence? What does it look like and what can be done to help someone experiencing these types of abuse?

 Completion of this elearning satisfies the requirements of group 1 of the National Training Framework on violence against women, domestic abuse and sexual violence.  This should be renewed every 3 years.

 

Using this e-learning package may be distressing or 'triggering' for some people.  You are able to stop viewing at any time by clicking the red triangle, which is displayed at the bottom left of your screen.

If you would like any support, you think you might need some help, or you would like to talk to someone please speak to your line manager or ring the Live Fear Free Helpline.  It is free, open 24 hours a day, every day. The number is 0808 80 10 800.