Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn byddwch yn:

  • Bod â dealltwriaeth gliriach o'ch cyfrifoldebau a rhai pobl eraill mewn perthynas â Phlant a Phobl Ifanc sy'n Derbyn Gofal.
  • Cydnabod pwysigrwydd parchu pob unigolyn a wasanaethwn fel dinesydd gydag anghenion, cryfderau a dyheadau unigryw.

Yn ystod y modiwl, byddwch yn cael cyfleoedd i adlewyrchu ar ba mor dda y mae eich Cyngor yn ei wneud gyda’r plant a phobl ifanc yma ac ystyried pa gamau y gallwch eu cymryd i wneud gwahaniaeth.

Dylech anelu at dreulio oddeutu 45 munud yn cwblhau'r modiwl.

_____________________________________________________________________________________

After completing this module, you will:
  • Have a clearer understanding of your responsibilities and those of others in relation to Looked After Children and Young People.
  • Recognise the importance of respecting every individual we serve as a citizen with unique needs, strengths and aspirations.

During the course of the module you will have opportunities to reflect on how well your Council is doing by these children and young people and to consider what steps you can take to make a difference.

You should aim to spend around 45 minutes completing the module.