Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn gosod sylfeini fframwaith statudol newydd ar gyfer gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae’n disodli llawer (ond nid pob un) o ddeddfwriaethau blaenorol a bydd yn dod i rym yn 2016.

Un o’r prif newidiadau yw bydd yr egwyddor o wasanaethau cymdeithasol yn cael ei seilio ar lesiant pobl sydd angen gofal a chefnogaeth, a gofalwyr sydd angen cefnogaeth. Mae’r ffocws hwn ar lesiant, ac ar roi mwy o lais a rheolaeth i ddefnyddwyr y gwasanaeth a gofalwyr, yn gosod y sylfaen ar gyfer gwella’r sector gyfan.

Mae’r modiwl hwn, sydd â’r nod o godi ymwybyddiaeth, wedi ei anelu at y bobl ganlynol:

  • Rheolwyr awdurdodau lleol ac aelodau etholedig
  • Rheolwyr gwasanaethau cymdeithasol, gweithwyr cymdeithasol, therapyddion galwedigaethol, gweithwyr gofal cymdeithasol, staff cynllunio, cefnogi a chomisiynu
  • Rheolwyr a darparwyr yn y sectorau statudol ac annibynnol, ac yn y trydydd sector (gwirfoddol)
  • Rheolwyr a ymarferwyr yn y GIG

___________________________________________________________________________________________________________________

The Social Services and Well-being (Wales) Act, forms the basis for a new statutory framework for social care in Wales. It replaces many pieces of (but not all) previous legislation and will come into force in 2016.

A key change is that the principle of social services is based on the well-being of people who need care and support and carers who need support. This focus on well-being, and greater voice and control for service users and carers, sets the foundation for improvement across the sector.

This awareness raising module is for the following groups of people:

  • Local authority managers and elected members
  • All social services managers, social workers, occupational therapists, social care workers, planning, support and commissioning staff
  • Managers and providers in the statutory, third (voluntary) and independent sectors
  • NHS managers and practitioners